მონაცემთა ანალიზი Excel-ში/Data Analysis in Excel

კურსის მიზანია მსმენელებმა შეძლონ ექსელში სამუშაოს სწრაფად და ეფექტურად შესრულება, მონაცემების გაწმენდა/დამუშავება, ე.წ. “Nested” ფორმულების აწყობა, უკვე დაწერილი ფორმულების გადამოწმება, ერთდროულად რამდენიმე ცხრილთან მუშაობა, ანალიზი და საბოლოოდ დამუშავებული მონაცემების ეფექტური ვიზუალიზაცია.

კურსის დასრულების შემდეგ, მსმენელებს ეცოდინებათ თითოეული ფორმულის არა მხოლოდ შინაარსობრივი მოთხოვნები, არამედ ანალიზური ნაწილიც. კურსი პრაქტიკული ხასიათისაა, თითოეული გავლილი თემის დამუშავება ხდება პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე. მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა თავად შეასრულონ ოპერაციები.

სილაბუსი

ლექცია N1. ზოგადი ნაწილი - TABLE FORMAT, SUBTOTAL, PASTE SPECIAL, GO TO, აბსოლუტური და ფარდობითი მისამართები.
ლექცია N2. ლოგიკური ფორმულები - IF, AND, OR, NOT, IFERROR, IFS (EX 2019)
ლექცია N3. მათემატიკური და სტატისტიკური ფორმულები - SUMIFS/AVERAGEIFS/COUNTIFS, COUNT/COUNTA/COUNTBLANK, SUMPRODUCT, ROUND/ROUNDUP/ROUNDOWN, UNIQUE (EX 2021)
ლექცია N4. თარიღის ფორმულები - TODAY/NOW, DAY/MONTH/YEAR, DATE, NETWORKDAYS.INTL, WORKDAYS.INTL, DATEDIF/YEARFRACK
ლექცია N5. CONDITIONAL FORMATTING, CUSTOM NUMBER FORMATS
ლექცია N6. ტექსტური ფორმულები - CONCATENATE/&/TEXTJOIN(EX 2019), LEFT/RIGHT/MID, TRIM, LEN, UPPER/LOWER/PROPER, REPLACE, SEARCH/FIND, TEXTBEFORE/TEXTAFTER/TEXTSPLIT(EX 365)
ლექცია N7. მონაცემთა ძებნის ფორმულები - VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, XLOOKUP (EX 2021)
ლექცია N8.  მონაცემთა ვიზუალიზაცია - CHARTS
ლექცია N9. PIVOT TABLE
ლექცია N10. POWER QUERY (VS ლოგიკური ფორმულები, CONCETENATE/TEXT TO COLUMN/FILTER)
ლექცია N11. POWER QUERY (VS ტექსტური ფორმულები, VS მონაცემთა ძებნის ფორმულები)
ლექცია N12. POWER QUERY, DATA MODEL, PIVOT TABLE

 

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.

 

ტრენერი

ეთერ სახოკია

ტრენერი (Power BI/Excel)

ღირებულება
₾500
  • ხანგრძლივობა1 თვე
  • განრიგი

    სამშ 21:00-22:00

  • ენა ქართული